Mariapolis 2019 in Wales

 

Mariapolis 2019 yng Nghymru

 

 

 

Friday May 24th to Sunday May 26th 2019

Gwener Mai’r 24ain i Sul Mai’r 26ain 2019

 

Hebron Hall Dinas Powys South Wales

CF64 4YB

“May they all be one”

(Jn.17:21)

“Bydded iddynt oll fod yn un”

(Ioan 17:21)

How can we live these words of Jesus?

Sut y gallem fyw’r geiriau hyn gan Iesu?

Mariapolis – Cymru Wales

Hebron Hall, Neuadd Hebron, Dinas Powys

 

In a complex and unpredictable world the appeal to unity can seem an impossible ideal. What steps can we take to put these words of Jesus into practice? How can we both respect diversity and live unity when we come from different backgrounds, cultures and beliefs? This weekend we wish to come together to share our gifts and learn from one another.

A Mariapolis is the name given to gatherings organised by the Focolare Movement. People of all ages, backgrounds and cultures come together for a few days to put into practice the universal values of the Christian Gospel. The emphasis is on learning to live in mutual love, based on the Golden Rule – to do to others what we would like done to us.

The Focolare Movement has been involved in multi-cultural, inter-denominational and interfaith conversations for many years, and the Mariapolis is open to people of all ages, all faiths, and none. The only ‘law’ of a Mariapolis is that participants are prepared to put love into practice. Whether you have been before, or this is your first time, you are warmly welcome to join us.

 

         Mewn byd cymhleth ac anrhagweladwy, gall y galw am undod ymddangos yn ddelfryd amhosibl. Pa gamau y gallem eu cymryd i roi’r geiriau hyn gan Iesu ar waith? Sut y gallem barchu amrywiaeth a byw mewn undod pan fo pawb â gwahanol ddiwylliannau, cefndiroedd a chredoau? Rydym yn dymuno dod at ein gilydd y penwythnos hwn i rannu ein rhoddion a dysgu gan ein gilydd.

Mariapolis yw’r enw a roddir ar ddigwyddiadau lle y daw pobl ynghyd wedi’u trefnu gan y Mudiad Focolare . Mae pobl o bob oedran, cefndir a diwylliant yn dod at ei gilydd am ychydig ddyddiau i roi ar waith egwyddorion rhyngwladol yr Efengyl Gristnogol. Rhoddir pwyslais ar ddysgu i fyw drwy garu ein gilydd, yn seiliedig ar y Rheol Aur, sef, trin eraill fel y dymunem ninnau gael ein trin..

Mae’r Mudiad Focolare yn rhan o’r sgyrsiau amlddiwylliannol, aml-enwadol ac aml-ffydd ers blynyddoedd ac mae Mariapolis yn croesawu pobl o bob oedran, ffydd a’r rhai sydd heb unrhyw ffydd. Yr unig ‘reol’ ar gyfer digwyddiad Mariapolis yw bod pobl sy’n cymryd rhan yn barod i rannu cariad ar waith. P’un a ydych wedi bod o’r blaen, neu eich bod yn dod am y tro cyntaf, mae croeso mawr i chi ymuno â ni. Mae’r Mudiad Focolare yn croesawu ceisiadau trwy gyfrwng y Gymraeg – gweler y Ffurflen Archebu ddwyieithog isod.

 

 

Rules(500)