Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. 

 

Woord van leven van oktober 2017

 

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had” (Filip. 2, 5).

 

Vanwege zijn prediking bevond de apostel Paulus zich in de gevangenis van Filippi in Macedonië. Van daaruit schreef hij een brief aan de christelijke gemeenschap van die stad. Hij was de eerste die daar het Evangelie bracht. Velen kwamen tot geloof en zetten zich edelmoedig in voor dit nieuwe leven en getuigden ook na het vertrek van Paulus van de christelijke liefde.

 

De berichten daarover waren voor Paulus een grote vreugde, en daarom is zijn brief vol genegenheid voor de Filippenzen. Hij spoort hen aan om door te gaan en te groeien, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, en daarom herinnert hij hen aan hun model, Jezus. Van Hem kunnen ze de evangelische levensstijl leren: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”

 

Wat houdt die gezindheid in? Hoe is het mogelijk om de diepe verlangens van Jezus te leren kennen en Hem daarin na te volgen? Paulus begreep, dat Jezus Christus, de Zoon van God, zichzelf tot niets heeft gemaakt en in ons midden is komen wonen. Hij is mens geworden, totaal ten dienste van de Vader, om ons de mogelijkheid te geven kinderen van God te worden.[1] Hij volbracht zijn zending door zijn manier van leven. Voortdurend heeft Hij zich klein gemaakt om de meest zwakke, kleine en onzekere mensen te bereiken en op te richten. Door Hem konden melaatsen, weduwen, vreemdelingen en zondaars zich bemind en gered weten.

 

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”

 

Om de gezindheid van Jezus te kennen en in onszelf levend te houden is het nodig dat we op de eerste plaats zijn liefde voor ons erkennen en de kracht van zijn vergeving ervaren. Dan kunnen we ons zijn stijl van leven eigen maken en ons hart, ons denken en onze armen openen om iedereen te ontvangen, wie het ook is. We zouden ieder oordeel moeten vermijden, maar onszelf daarentegen kunnen verrijken met het positieve dat we aantreffen in wie we ontmoeten, ook al is dat verborgen onder een berg ellende en fouten, en ook al lijkt het ons verloren tijd om iets te zoeken wat er niet lijkt te zijn.

 

De gezindheid van Jezus kunnen we ons heel bijzonder eigen maken door het beoefenen van een belangeloze liefde, door de wil onszelf met onze kleine of grote talenten ter beschikking te stellen van onze medemensen en zo heel concreet en moedig te bouwen aan positieve relaties in onze eigen leefomgeving. We kunnen allerlei moeilijkheden, onbegrip en meningsverschillen benaderen met zachtmoedigheid en met de duidelijke wil om wegen te vinden van dialoog en harmonie.

 

Letizia Magri

[1] Vgl. Gal. 4, 6: “En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.” En ook Joh. 1,12: “Wie […] in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven kinderen van God te worden.