De Focolarebeweging heeft een vertrouwenspersoon aangewezen ten behoeve van eenieder die in vertrouwen wil spreken over zaken waarin de fysieke of mentale veiligheid of welbevinden van een persoon mogelijk in het geding is. Tevens is door Focolare Nederland een klachtencommissie in het leven geroepen.

De vertrouwenspersoon is Cara van der Grient. Zij is beschikbaar onder nummer 06 39145708 of per email: caravdgrient@gmail.com.

  • De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of er in een conflict door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
  • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen en behandelen van de klacht bij de klachtencommissie, of eventueel bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
  • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen bij de klachtencommissie of de verantwoordelijken van de Focolarebeweging.
  • De vertrouwenspersoon kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de verantwoordelijken van de Focolarebeweging over de te nemen besluiten.
  • De vertrouwenspersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorg in acht. Zij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.