De Focolarebeweging heeft vertrouwenspersonen aangewezen ten behoeve van eenieder die in vertrouwen wil spreken over zaken waarin de fysieke of mentale veiligheid of welbevinden van een persoon mogelijk in het geding is. Tevens is door Focolare Nederland een klachtencommissie in het leven geroepen.

  1. De Focolarebeweging beschikt voor Nederland over drie vertrouwenspersonen m/v. Een vertrouwenspersoon kan geen lid zijn van een Focolare leefgemeenschap zoals genoemd in artikel 1b van de Interne Klachtenprocedure.
  2. Een vertrouwenspersoon dient toegankelijk te zijn voor alle betrokkenen. Het is van belang dat deze personen het vertrouwen genieten van alle betrokken partijen.
  3. Een vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden. Hij/zij is voor de uitvoering van zijn/haar taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de: ‘Commissie ter Voorkoming Van Grensoverschrijdend Gedrag’. (commissie VVGG).
  4. De vertrouwenspersonen staan onafhankelijk van de zonetteverantwoordelijken.
  5. Een vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar taak niet worden benadeeld.

Deze vertrouwenspersonen zijn per 1 febr. 2024:

Dhr. Cor van der Biezen
Tel.: 06-19035462
E-mail: corvanderbiezen@gmail.com

Gerda de Kok
Tel.: 06 20403506
E-mail Gerardamariadekok@gmail.com
Susan Bouwmeester
Tel.: 06 83018604
E-mail Sebouwmeester@gmail.com
  • De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of er in een conflict door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
  • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen en behandelen van de klacht bij de klachtencommissie, of eventueel bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
  • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen bij de klachtencommissie of de verantwoordelijken van de Focolarebeweging.
  • De vertrouwenspersoon kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de verantwoordelijken van de Focolarebeweging over de te nemen besluiten.
  • De vertrouwenspersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorg in acht. Zij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.