In het belang van de fysieke en mentale veiligheid van alle betrokkenen is door de Focolarebeweging in Nederland, naast een gedragscode voor groepsleiders, ook een interne klachtenprocedure opgesteld en een klachtencommissie in het leven geroepen.

  • Een klacht kan worden ingediend bij de persoon die als vertrouwenspersoon is aangesteld. Deze gaat in eerste instantie na of er in een conflict door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.
  • De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de verantwoordelijken van Focolarebeweging in Nederland over de (on)gegrondheid van de klacht en de door de verantwoordelijken de te nemen besluiten en maatregelen.
  • De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorg in acht bij de behandeling van de klacht.
  • De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkenen hun taak als leden van de klachtencommissie hebben beëindigd.