Punkt przedszkolny w Mariapoli Fiore: wychowanie do jedności

 
W Ruchu Focolari i jego historii zawierają się wszelkie elementy wychowania i rzeczą oczywistą jest, że istnieje w nim także teoria wychowania, ściśle określona pedagogia, która stanowi podstawę naszego działania wychowawczego (Chiara Lubich).

Spośród wielu doktoratów honoris causa nadanych Chiarze Lubich przez uczelnie różnych krajów Europy i świata, jest także doktorat z pedagogiki, przyznany jej przez Catholic University of America w Waszyngtonie i wręczony 10 listopada 2000 roku. Rozpoczynając wówczas swoje przemówienie Chiara przyznała, że: Rzeczywiście na nasz Ruch i na naszą historię można patrzeć jak na wielkie i niezwykłe wydarzenie wychowawcze. W Ruchu i jego historii zawierają się wszystkie elementy wychowania i rzeczą oczywistą jest, że istnieje w nim także teoria wychowania, ściśle określona pedagogia, która stanowi podstawę naszego działania wychowawczego. Skoro całe Dzieło Maryi i jego działalność jest rzeczywistością par excellence wychowawczą, formacyjną, w wielorakich znaczeniach tego pojęcia – nie tylko duchowym, to różnorodne inicjatywy wychowawcze podejmowane w ramach różnych gałęzi Dzieła jawią się jako najpełniej związane z Jego misją.

W przemówieniu tym Chiara Lubich przedstawiła charakterystyczne idee i zarazem wyróżniki pedagogiki wywiedzionej z duchowości jedności: Bóg Ojciec, który jest miłością, pierwszym wychowawcą kształtującym osoby do życia w relacji z Nim i w braterskiej wspólnocie wzajemnej miłości; egzystencjalna jedność Słowa i życia, przezwyciężająca niebezpieczeństwo werbalizmu dydaktycznego z jednej strony oraz dezintegracji osobowości z drugiej; kształtowanie osób wolnych i dojrzałych o autonomicznej moralności, dzięki pełnej akceptacji Bożego prawa i utożsamieniu się z Jego wolą; Jezus opuszczony, który uczy wychowania do tego, co trudne; Pedagogika wspólnoty: Aby wszyscy stanowili jedno – głęboka i szczera jedność z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą, jako główny cel wychowania. Kształtowanie autonomicznej, dojrzałej osobowości jest równocześnie kształtowaniem człowieka-relacji, który (…) oznacza „człowieka-ikonę Trójcy Świętej”, zdolnego do nieustannego wychodzenia poza siebie w rzeczywistość Jezusa obecnego pośród nas.

O aktualności tego programu także w strukturach laickich świadczy dokument UNESCO „Ku społeczeństwu poznania”[1], który podkreśla centralną rolę uniwersytetów oraz mówi o ich nowej misji. W dobie fragmentaryzacji wiedzy, uczuć, instytucji powinien być „laboratorium unifikacji”. Chodzi o promowanie człowieka integralnego, o nowy typ inteligencji potrzebny do rozumienia świata, do rozumienia relacji z innymi oraz z samym sobą. W społeczeństwie wielokulturowym widać tego ogromną potrzebę. Dzisiejszy świat wymaga już nie samotnego myśliciela czy odkrywcy, lecz nowego podmiotu poznawczego: podmiotu wspólnotowego. Rodzi się coś w rodzaju „inteligencji kolektywnej”.  Zaczyna się dostrzegać, że drugi człowiek staje się niezbędny, by dojść do prawdy[2].

Program ten jest realizowany w Dziele Maryi na różne sposoby: poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje Mariapoli, campusy młodzieżowe. W największym stopniu może się urzeczywistniać dzięki zakładanym instytucjom wychowawczym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Jego realizację na poziomie uniwersyteckim realizuje od początku nowego tysiąclecia szkoła wyższa „Sofia” w pobliżu Florencji. Na poziomie edukacji elementarnej doświadczenie takie, przynoszące bogate owoce duchowe i wychowawcze, prowadzi się w Fontem w Kamerunie (Afryka) oraz od lat w miasteczku Faro’ w Chorwacji, gdzie przedszkole „Promyk słońca” cieszy się ogólnokrajową renomą.

Także w miasteczku Dzieła Maryi w Polsce – Fiore, położonym nieopodal Garwolina, w woj. mazowieckim postanowiliśmy założyć punkt przedszkolny, który będzie realizował program wychowawczy według „ideału jedności”. Będzie to ogólnodostępne przedszkole integracyjne – przyjmujące dzieci pełnosprawne i dysfunkcyjne. Chcemy, aby program jego działalności był adresowany nie tylko do dzieci, ale do całej ich rodziny – zawierał propozycje dla rodziców i rodzeństwa (wspólne spotkania, rekolekcje, bale, droga krzyżowa z dziećmi…), a także by uwzględniał terapię przez sztukę (plastykę, muzykę, literaturę).

Realizacji zadania podejmują się: Fundacja Mariapoli jako właściciel terenu i nieruchomości oraz Stowarzyszenie Fiore odpowiedzialne za działania edukacyjne. Ukonstytuowała się grupa organizacyjna, potrzebne jest bowiem przygotowanie projektu modernizacji oraz przeprowadzenie adaptacji istniejącego już w miasteczku budynku, m. in kotłowni. Konieczna będzie przebudowa. Trzeba także uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne na prowadzenie działalności, opracować program edukacyjno-wychowawczy, a także pozyskać środki finansowe.

Jedność jest nie tylko treścią programu wychowawczego, chcemy, by była fundamentem wszystkich naszych działań, bo wtedy możemy liczyć na obecność Jezusa pośród nas i Jego pomoc… tam jestem pośród nich. Otwieramy też konkurs na nazwę przedszkola, która powinna wyrażać przesłanie wychowawcze ideału jedności.

Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tworzeniu tej nowej rzeczywistości naszego miasteczka, prosimy o modlitwę w tej intencji, a także jeśli to możliwe darowizny finansowe np. 1% podatku (KRS 0000289594) lub przekazanie bezpośrednio na konto Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Fiore (Fortis Bank o/ Lublin, 08 1600 1101 0003 0502 1306 8001).

Informacje o działalności Stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.profiore.free.ngo.pl.

 

[1] J. Brinde, Towards knowledge societies, UNESCO World Report, Paryż 2005.

[2] L. Obojska, O nowy typ edukacji. „Nowe Miasto” 2013, nr 1, s. 19.

Regulamin(500)