Jedność i Charyzmaty


 

Komunikacja ma służyć komunii, jedności rodziny ludzkiej.
Aby rozpowszechniać na poziomie światowym ideał jedności i idąc za postępem technologicznym, Ruch Focolari, od lat wykorzystuje  różnorodne środki komunikacji: od druku po Internet.
060119-01
♦”Citta’ Nuova” (Nowe Miasto) czasopimo Ruchu Focolari, ukazuje się na całym świecie w trzydziestu edycjach krajowych  i kilkunastu językach. 
Citta Nuova Wydawnictwo – Jest to grupa wydawnicza zaangażowana w rozpowszechnianie wartości proponowanych przez Focolari i ich zastosowań: poszukiwanie powszechnego braterstwa, zwrócenie uwagi na to, co prowadzi ludzkość ku światu bardziej zjednoczonemu, rozpowszechnianie duchowości jedności i jej propozycji kulturalnych.
Istnieje 26 wydawnictw w innych krajach. Razem wydają 300 tytułów rocznie. Na grupę włoską składają się dom wydawniczy, kilka czasopism i drukarnia.
Grupa wydawnicza już od początku, w latach pięćdziesiątych, przyjęła charakter międzynarodowy.
Obecnie jest ponad 20 grup wydawniczych, działających na pięciu kontynentach, każda w łączności z kontekstem społecznym i kulturą, w jakiej się obraca.
http://www.cittanuova.it/
Nuova Umanita (Nowa Ludzkość) – czasopismo formacyjne teologiczno-kulturalne. Wydawane jest w różnych językach jako dwumiesięcznik.
Unita e Carismi (Jedność i Charyzmaty)kwartalnik wydawany staraniem członków Instytutów życia konsekrowanego dla wspomagania tych, którym drogie są słowa błog. Jana Pawła II: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii”, „krzewić duchowość komunii” (Novo Millennio Ineunte, 43).
Gen’s – Dla pogłębienia duchowości jedności i rodzących się perspektyw eklezjalnych. Dwumiesięcznik szczególnie dedykowany kapłanom i seminarzystom, w różnych językach.

Centro S. Chiara i Charisma, produkcja utworów audiowizualnych.