Triduum Paschalne

 
Trwają najcenniejsze godziny w ciągu roku: cen­ne dla Kościoła, który na nowo przeżywa w liturgii mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa; cenne dla nas wszystkich w Ruchu, którzy mamy duchowość opartą na jedności i Jezusie Opuszczonym.

Dziś jest Wielki Czwartek, nasze święto.

W tym dniu, wiele lat temu, Jezus dał swoim uczniom nowe przykazanie – to przykazanie, które dla każdego z nas jest zasadniczym prawem i pod­stawą każdej innej reguły. W tym dniu Jezus modlił się o jedność: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). W tym dniu ustanowił Eucharystię, która czyni Go obecnym wśród nas i przynosi jako owoc naszą jed­ność z Nim i między nami. W tym również dniu ustanowił kapłaństwo, które umożliwia Eucharystię.

To wszystko w ciągu jednego dnia. Czego chcieć więcej? Jest to nasze święto i często przeżywaliśmy je w sercu ze wzruszeniem, jakiego nie odczuwamy w żadnym innym dniu roku.

Jest to dziś chwila, by szczerze podziękować Je­zusowi słowami, które wypłyną z głębi wszystkich naszych serc i dotrą do nieba.

Czym byłoby nasze życie bez nowego przykaza­nia, bez Eucharystii, bez Ideału jedności?

A jutro również dzień, który nie ma sobie rów­nych: Wielki Piątek, Jezus Opuszczony. Nie ma lep­szego dnia niż jutro o godzinie trzeciej, aby dokonać znów uroczyście naszego poświęcenia się Jemu, od­nawiając to postanowienie, by przejść przez życie, ja­kie jeszcze mamy przed sobą, kochając Go zawsze, natychmiast, z radością.

Kiedy ucałujemy Ukrzyżowanego, niech Jezus usłyszy tę uroczystą obietnicę naszych serc, rozsia­nych po całym świecie. Będzie to najlepszy sposób, aby obchodzić z Nim ten Wielki Piątek, a On po­może nam uświęcić się dla Jego chwały, dla radości Maryi, jako wzajemny dar.

Później, po Wielkiej Sobocie, przyjdzie Niedzie­la Wielkanocna. On zmartwychwstał, On jest zmar­twychwstaniem i życiem również dla nas. Wyraźmy Mu naszą wdzięczność, być może po raz pierwszy, za życie, jakie posiądziemy kiedyś i które nie skończy się nigdy. Obiecajmy Mu, że będziemy myśleć często o tym, że nasze najlepsze plany dotyczą nie tylko ży­cia tutaj, ale również życia najważniejszego.

Powiedzmy Mu, że również jutro chcemy być Jego chwałą, Jego radością i że chcemy poświęcić to życie, aby jeszcze od wielu, bardzo wielu osób otrzy­mał radość i chwałę.

Zatem radosnych Świąt Wielkanocnych wszyst­kim i każdemu z osobna. Życzę, aby były najpiękniej­sze w waszym życiu.

Niech wszystko rozkwita tak jak ta cudowna wiosna.

Jezioro Bodeńskie, 16 kwietnia 1981 r.

Chiara Lubich

Za: Krok po kroku z Chiarą Lubich. Konferencje telefoniczne 1981-1984, s. 279-281.

Regulamin(500)