Ochrona nieletnich; formacja, zapobieganie i zero tolerancji

 
Na zakończenie pierwszej międzynarodowej konferencji członków Ruchu Focolari odpowiedzialnych za działania na rzecz ochrony nieletnich prezydent Maria Voce i współprezydent Jesús Morán napisali list do wszystkich członków Ruchu w sprawie zaangażowania Ruchu Focolari na tym polu.

„Zachęcamy każdego z was do zaangażowania się z wielką odpowiedzialnością w działania na rzecz dobra i ochrony nieletnich”. To słowa Prezydent Marii Voce i współprezydenta Jesúsa Morána, skierowane  do wszystkich członków Focolare na świecie, w liście wysłanym 27 marca na zakończenie pierwszej międzynarodowej konferencji osób z Ruchu odpowiedzialnych za ochronę nieletnich. (Pełny tekst listu)

W spotkaniu wzięło udział 162 uczestników z 38 krajów ze wszystkich kontynentów. Odbyło się ono w dniach 14-17 marca w Castel Gandolfo i było okazją do podsumowania w jaki sposób Ruch Focolari angażuje się na rzecz dobra i ochrony każdej osoby; zaangażowania, które zawsze było obecne w Ruchu, czego dowodem są liczne szkolenia, inicjatywy i projekty realizowane na całym świecie na rzecz promocji dzieciństwa i dorastania.

Wytyczne Komisji ds. ochrony nieletnich

Od kwietnia 2014 r. Ruch przyjął również „Wytyczne w sprawie dobra i ochrony nieletnich”, a w 2015 r. powołano Centralną Komisję ds. dobra i ochrony nieletnich (CO.BE.TU.). Na świecie powołano lokalne komisje lub wyłoniono wykwalifikowane osoby. Ich zadaniem jest „ochrona, ale także promowanie szkoleń dla naszych członków, w szczególności tych, którzy prowadzą zajęcia z nieletnimi”.

Zadaniem Komisji jest również przyjmowanie zgłoszeń o domniemanym nadużyciu i przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Maria Voce i Jesús Morán wyjaśniają w swoim liście, że w ostatnich latach otrzymali około dwudziestu takich doniesień. Piszą w liście: „Z głębokim smutkiem musimy przyznać, że również w naszej wielkiej rodzinie Focolare doszło do kilku przypadków nadużyć wobec nieletnich, których dokonały osoby z Ruchu lub osoby uczestniczące w wydarzeniach przez nas organizowanych. W większości są to sytuacje, które miały miejsce w dalszej przeszłości (nawet ponad 20 lat), ale niestety niektóre zaistniały niedawno. Dotyczy to również osób konsekrowanych”.

Ustanowienie Komisji Centralnej i komisji lokalnych – mówią z wdzięcznością prezydent i współprezydent Dzieła – nie tylko ułatwiło zgłaszania przypadków domniemanego nadużycia, ale także pomogło „zrozumieć, jak zadośćuczynić ofiarom, jak towarzyszyć im i ich rodzinom oraz jakie środki powinnyśmy zastosować wobec sprawców nadużyć, oprócz procesu sądowego na mocy prawa danego kraju”.

Zerowa tolerancja

Maria Voce i Jesús Morán potwierdzają zasadę „zerowej tolerancji” Ruchu Focolari dla wszelkich form przemocy, nadużyć, maltretowania, znęcania się, zastraszania, dokonywanego bezpośrednio lub przez Internet, w stosunku do każdej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich i osób dorosłych wymagających szczególnej troski. „Oznacza to – wyjaśniają – zgłaszanie wszelkich podejrzeń o nadużycia lub przemoc lokalnym lub centralnym komisjom”. I uważają za „silną pokusę nie zgłaszanie takich przypadków dla dobra naszego Ruchu, aby zapobiec skandalowi, aby zachować czyjeś dobre imię”.

W szczególności dodają, że „każdy taki przypadek wymaga głębokiego oczyszczenia. Przyjmijmy to z pokorą i głębokim współczuciem dla tych, którzy – być może także z powodu naszej małej czujności – doświadczyli nieopisanych traum”.

A zatem zaangażowanie, które nie ogranicza się do członków Ruchu Focolari i które – jak zauważyli Maria Voce i Jesús Morán na zakończenie listu – powinno być coraz bardziej otwarte na całą ludzkość. „Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko usłyszeć krzyk cierpienia wszystkich dzieci i młodzieży świata. (…) Naszym powołaniem jest wyjście im naprzeciw. Dlatego musimy stanąć w pierwszej linii w obronie osób najsłabszych, wszędzie tam, gdzie są ofiarami jakiejkolwiek formy przemocy lub nadużyć”.

 

 

 

Regulamin(500)