Doorheen de jaren zijn heel wat mensen van uiteenlopende christelijke tradities in contact gekomen met de Spiritualiteit van Eenheid. Gereformeerden, lutheranen, anglicanen, orthodoxen en katholieken zetten zich sindsdien in voor een dialoog die groeit vanuit  de evangelische liefde onder hen, en verankerd is in het doopsel en het gemeenschappelijke christelijke erfgoed. Dit verrijkt de dialoog tussen de theologen en de verantwoordelijken van de Kerken. In de verschillende continenten zijn er vandaag christenen van een 350-tal Kerken en kerkelijke gemeenschappen die, geïnspireerd door de Spiritualiteit van Eenheid, gist zijn op weg naar een volledige gemeenschap.

Al sinds de beginjaren ’80 komen bisschoppen en kerkverantwoordelijken vanuit diverse landen en Kerken jaarlijks samen als vrienden van de Focolarebeweging, om elkaar te ontmoeten in een broederlijke dialoog.

SAMEN VOOR EUROPA                De Focolarebeweging is een van de initiatiefnemers van dit brede netwerk van christelijke gemeenschappen en bewegingen uit Europese landen. Ze werken samen aan een ‘cultuur van wederkerigheid’ waarbij mensen en volkeren elkaar ontmoeten, uitwegen zoeken voor conflicten en vooroordelen, en elkaar steunen. Hun gemeenschappelijk engagement behelst ook inzet voor een rechtvaardige economie, voor sociale gelijkheid en respect voor het milieu. Meer dan driehonderd organisaties maakt er deel van uit, vanuit verschillende christelijke Kerken (anglicanen, orthodoxen, katholieken, leden van evangelische Kerken en van Vrije Kerken).

Al meer dan tien jaar ontmoeten afgevaardigden van een twintigtal bewegingen en gemeenschappen uit België elkaar op deze weg naar meer verbondenheid.

Op Europees vlak mondde de intense dialoog in 2004 uit in een eerste conventie Samen voor Europa, in Stuttgart. Daarna volgden Stuttgart 2007, Brussel 2012, München 2016, en Wenen 2017.

http://www.together4europe.org