1.       Algemeen

De Focolarebeweging hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Focolarebeweging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Belgische en Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Focolarebeweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Focolarebeweging (E.N.S. vzw)  p.a.  Aarschotsesteenweg 381 te 3111 Wezemaal  Emailadres: privacy@focolare.be

2.      Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de Focolarebeweging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Het contact houden met degenen die aan de spiritualiteit en activiteiten van de Focolarebeweging geïnteresseerd zijn.
 2. Het versturen van uitnodigingen en andere informatie betreffende de Focolarebeweging.
 3. Het toesturen van nieuwsbrieven of andere publicaties waarvoor de betrokkene zich ingeschreven heeft.
 4. Het uitvoeren van overeenkomsten met vrijwilligers.

3.       Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, naam van uw partner.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal en overlijdensdatum.
 • Andere gegevens: religie, beroep, burgerlijke stand, leefwereld (interesses), deelname aan onze activiteiten.
 • Volgend op de navigatie van de website, kunnen gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.
 • De hulpmiddelen voor het verzamelen van informatie en de softwareprocedures die aan het functioneren van deze website zijn toegewezen, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
 • Het gaat hier om informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokken entiteiten, maar die door de aard zelf, door middel van uitwerking en associaties met gegevens van derden, kan leiden tot de identificatie van de gebruikers. Onder deze categorie gegevens vallen IP-adressen of namen van domeinen van de computer die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier) -adressen van de gevraagde bronnen, tijdstip van het verzoek, methoden die worden gebruikt bij het verzenden van het verzoek naar de server , dimensie van het bestand dat is verkregen als reactie, numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computer.
 • Gegevens worden vrijelijk verstrekt door de gebruiker
 • Een samenvatting van de specificaties wordt geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de website die zijn geprogrammeerd voor bepaalde aangevraagde diensten.

3.1         Cookies en de website.

De website maakt gebruik van verschillende soorten “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer, mobiel of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt). Het gebruik van sessiecookies, die niet permanent of permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen, is strikt beperkt om een ​​veiliger en efficiënter surfen op de website te garanderen.

Sessiecookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Zie het uitgebreide informatiedocument over het gebruik van cookies op deze website.

Bijna alle moderne browsers hebben de functionaliteit om cookies te blokkeren en er zijn een aantal tools van derden die dit ook kunnen. Als je kiest voor het blokkeren van alle cookies is het waarschijnlijk dat de functionaliteit van zowel onze eigen als de meeste andere websites zal worden beïnvloed, gezien het belang van cookies voor de ontwikkeling van het internet. Geen enkele van de persoonlijke gegevens van gebruikers is opzettelijk verkregen van de site. Cookies worden niet gebruikt voor het doorgeven van persoonlijke informatie, en ook permanente cookies van welk type dan ook, dat wil zeggen systemen die gebruikers opsporen, worden niet op deze site gebruikt. Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet op een blijvende manier worden bewaard op de computer van de gebruiker en verdwijnen bij het sluiten van de browser) is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-identificatiegegevens (gevormd door losse cijfers gegenereerd door de server) en zijn noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen surfen op de site. De sessiecookies die op deze site worden gebruikt, zijn niet van toepassing op andere technieken voor informatieverzameling die de privacy van gebruikers van de website in gevaar zouden kunnen brengen, en staan ​​niet toe dat persoonlijke gegevens worden verkregen die de gebruiker kunnen identificeren.

3.2         Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen en organisaties:

 • Vrijwillige medewerkers en personeel van de beweging.
 • Koen De Wit zelfstandig IT consultant te Evergem
 • Google Cloud Services
 • Toegewezen technisch personeel of tijdelijk toegewezen personeel voor onderhoudswerkzaamheden, onder direct gezag van de eigenaar van de processen, van de A.F.O.M. in Rocca di Papa (Rome – Italië), het hoofdkantoor van de Focolare Beweging.

3.3         Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

3.4         Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3.5         Bewaartermijn

De Focolarebeweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Focolarebeweging verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na stopzetting van de relatie.

De gegevens verzameld door de website, die uitsluitend worden gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de correcte werking te controleren, worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd. Met uitzondering van gegevens die worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te bepalen voor mogelijke inbreuken met betrekking tot het gebruik van gegevens en daaropvolgende schade, blijven de gebruikersgegevens van de website niet langer dan zeven dagen bewaard.

3.6         Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Focolarebeweging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan .
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en gebruikers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

3.7         Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Op elke mailing die u van ons ontvangt zijn links voorzien naar de database zodat u uw recht van inzage, kopie, aanpassing of wissen kan uitoefenen.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

3.8         Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35  1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3.9         Wijziging privacyverklaring

De Focolarebeweging kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12/11/2018.