Van waar komt de naam ‘Focolarebeweging’?

Wat is het belangrijkste kenmerk van de Focolarebeweging?

Geloven in een verenigde wereld, is dat geen utopie?

Wat is de band tussen de Focolarebeweging en de katholieke Kerk?

Focolari, focolare, focolarini: wat is het onderscheid?

Waar kan ik de Focolarebeweging ontmoeten?

Bestaat er een lidkaart van de Focolarebeweging?

Hoe wordt de Focolarebeweging gefinancierd?

Waarom treedt de Focolarebeweging niet meer op de voorgrond?

Hoe kan je je engageren binnen de Focolarebeweging?

Wat betekent ‘Mariapolis’?

Wat zijn de ‘focolarestadjes’?

Waarom is de presidente van de Focolarebeweging een vrouw?

In welke landen is de Focolarebeweging aanwezig?

Kunnen mensen van andere christelijke denominaties, van andere godsdiensten of zonder gelovige overtuiging deel uitmaken van de Focolarebeweging?

Wat is de bijdrage van de Focolarebeweging aan de maatschappij en de cultuur?

Van waar komt de naam ‘Focolarebeweging’?

De inwoners van Trente (Noord-Italië) hebben vanaf het begin (tijdens de Tweede Wereldoorlog) de naam Focolari gegeven aan het groepje jonge meisjes dat geregeld met Chiara Lubich samenkwam. Die term verwees naar de warmte van de vuurhaard (‘focolare’ in het Itaiaans) waar de familie samenkomt en naar het vuur van de evangelische liefde. De naam focolare is gebleven, ook al is de officiële naam, die later aan de Beweging gegeven werd,’Werk van Maria’.

Wat is het belangrijkste kenmerk van de Focolarebeweging?

De Focolarebeweging heeft als doel de eenheid en de universele broederlijkheid onder alle mensen te bevorderen, ongeacht hun geloof, cultuur, geslacht, sociale afkomst of status. Dit streven is gebaseerd op het gebed van Jezus : “Mogen allen één zijn” (Joh. 17,21).

Geloven in een verenigde wereld, is dat geen utopie?

In heel de wereld worden de conflicten en tegenstellingen op de top gedreven. Tegelijk groeit de inzet van de maatschappij ten voordele van hen die uit de boot vallen en het bewustzijn dat een globale aanpak nodig is voor de problemen waaronder de mensheid gebukt gaat. Naast allen die streven naar een menswaardige samenleving, engageert de Focolarebeweging zich om de eenheid in de menselijke familie te bevorderen door de broederlijkheid concreet gestalte te geven in elk milieu. Ook de rijkdom van de verscheidenheid wordt beklemtoond. Al wie de spiritualiteit van de eenheid beleeft wil hiervan protagonist zijn in de eigen omgeving. Het zijn kleine stappen die in het algemeeen niet opvallen.

Vanaf het begin lieten Chiara Lubich en haar eerste vriendinnen zich hierbij inspireren door het gebed van Jezus: “Mogen allen één zijn” (Joh. 17,21). Daar Jezus zelf voor de eenheid gebeden heeft, is het een teken dat dit streven deel uitmaakt van het plan van God met de mensheid.

Wat is de band tussen de Focolarebeweging en de katholieke Kerk?

De intuïties van Chiara Lubich, de stichteres, en het leven van de groeiende Focolarebeweging werden in de jaren vijftig grondig door de kerkelijke autoriteiten bestudeerd. De Focolarebeweging of ‘Werk van Maria’  werd door de Kerk goedgekeurd in 1962. In 1990 werden haar statuten definitief erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken. In alle landen waar de Beweging actief is, zoekt ze contact en samenwerking met de plaatselijke bisschoppen.

Focolari, focolare, focolarini: wat is het onderscheid?

De ‘focolares’, kleine leefgemeenschappen van mannen of vrouwen waartoe celibataire en gehuwde personen behoren, hebben een centrale plaats in de Focolarebeweging. De gehuwden leven in hun gezin, maar hebben een nauwe band van eenheid met de focolares. Elk focolare is een oefenterrein voor het beleven van de wederzijdse liefde waardoor de verrezen Christus onder de leden aanwezig kan zijn, volgens de belofte van Jezus “waar twee of drie in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mt. 18,20). De focolarini (mannen) en focolarina’s (vrouwen) zijn de leden van die kleine leefgemeenschappen.

Waar kan ik de Focolarebeweging ontmoeten?

Het Ontmoetingscentrum Eenheid in Rotselaar/Wezemaal is de centrale ontmoetingsplaats van het focolarestadje Mariapolis Vita. Adres: Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal. Telefoon 016-20.48.16

Heel de jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd om de levensstijl van de universele broederlijkheid, naar het voorbeeld van de eerste christenen, beter te leren kennen. In de Mariapolis Vita zijn er meerdere focolares (leefgemeenschappen van focolarini/e) gevestigd, en er leven ook meerdere families. Iedereen is er welkom (zie Mariapolis Vita).

In verschillende regio’s van België zijn er geregeld groepsbijeenkomsten volgens verschillende interessepunten (zie kaart van België met de lokale contactpunten).

Bestaat er een lidkaart van de Focolarebeweging?

Neen. Het is een engagement dat in volle vrijheid genomen wordt om de broederlijkheid te beleven in de dagelijkse omgang.

Hoe wordt de Focolarebeweging gefinancierd?

De leden van de leefgemeenschappen (focolares) gaan uit werken en leven dus van hun loon. Het engagement van de meeste leden van de Beweging steunt op vrijwilligerswerk. Voor het organiseren van activiteiten op grote schaal, vooral voor de jongeren, ontvangt de Beweging soms toelagen van de Europese Unie.

Zoals de eerste christenen beleven de focolari de materiële en spirituele gemeenschap van goederen, ieder volgens zijn geweten, om zo de liefde voor de broeder concreet gestalte te geven. Sedert 1991 is een nieuw economisch model tot stand gekomen, de gemeenschapseconomie, waarin de menselijke persoon centraal staat en de winsten gedeeld worden met mensen in nood.

Waarom treedt de Focolarebeweging niet meer op de voorgrond?

De officiële naam van de Focolarebeweging is Werk van Maria. Maria is het model van elke christen, die zoals haar probeert het evangelie te leven in de realiteiten van elke dag. Vanaf de jaren 1990 werd de bijdrage van Chiara Lubich aan het leven van de Kerk en de samenleving openlijk erkend: Chiara gaf talrijke interviews, ontving verschillende doctoraten honoris causa en andere erkenningen. In die jaren ontstond de gemeenschapseconomie, het engagement Samen voor Europa, de NGO AMU – Actie voor een verenigde wereld, het Universitair Instituut Sophia

Zo is de Focolarebeweging steeds meer aanwezig in de Kerk en in de samenleving.

Hoe kan je je engageren binnen de Focolarebeweging?

Men kan deel uitmaken van de Focolarebeweging door het beleven van de spiritualiteit in het dagelijks leven. Wie daar dieper op in wil gaan, en wie wil meewerken aan de bestaande initiatieven kan contact opnemen met het focolare of met de dichtsbij zijnde plaatselijke gemeenschap (zie : Contact).

Alle leden van de Beweging voeden zich met het Woord van Leven, een maandelijks commentaar op een zin uit het evangelie en sommige personen komen geregeld samen om de vruchten van het beleefde evangelie met elkaar te delen. Er zijn ook groepen van families, jongeren, adolescenten, kinderen en volwassenen die zich engageren in de maatschappij. De animatoren van die groepen vormen de centrale kern van de Beweging, samen met de godgewijden (ongehuwd of gehuwd).

Een formulier toevoegen dat kan ingevuld worden door wie wil deelnemen aan het leven van de Beweging.

Wat betekent ‘Mariapolis’?

De Mariapolis – etymologisch wil dat zeggen ‘Stad van Maria’ – is een typische bijeenkomst van de Focolarebeweging. Volwassenen, jongeren en kinderen, mensen van de meest verschillende afkomst, komen enkele dagen samen om een ervaring van authentieke broederlijkheid te beleven, in het licht van de universele waarden van het evangelie. De Mariapolis hebben elk jaar plaats in talrijke landen, meestal in het kader van een vakantieperiode.

Wat zijn de ‘focolarestadjes’?

Het zijn centra waar een leefgemeenschap van de Focolarebeweging permanent gevestigd is. De inwoners, waarvan het aantal zeer verschillend is, zetten zich in om het gebod van de evangelische liefde in praktijk te brengen in alle aspecten van het leven: “Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh. 15,12). Ze volgen hierin het voorbeeld van de eerste christenen. Loppiano (in Toscane – nabij Firenze), het eerste focolarestadje, is zeer multicultureel. Op 10 mei 2018 is Paus Franciscus daar op bezoek geweest. De andere focolarestadjes zijn verspreid over alle continenten en hebben elk een eigen karakteristiek: Ottmaring in Duitsland (oecumene), Tagaytay in de Filipijnen (sociale problemen), Fontem in Kameroen (inculturatie)… Het focolarestadje van België heet Mariapolis Vita en bevindt zich in Rotselaar, op een 30-tal km van Brussel.

Waarom is de presidente van de Focolarebeweging een vrouw?

Het internationaal bestuurscentrum van de Focolari is gevestigd in Rocca di Papa, nabij Rome. De Algemene Raad die de leiding in handen heeft, wordt voorgezeten door een vrouw. De verantwoordelijken worden gekozen voor zes jaar. In de statuten die door de Kerk zijn goedgekeurd wordt bepaald dat de leiding van de Beweging tegelijk wordt uitgeoefend door de presidente en de co-president, die priester is. Een vrouw staat dus aan het hoofd van een katholieke Beweging waar ook religieuzen (mannen en vrouwen) en priesters deel van uitmaken.

In welke landen is de Focolarebeweging aanwezig?

De Focolarebeweging is aanwezig in 190 landen. Er zijn ongeveer 120.000 leden en anderhalf miljoen adherenten en sympathisanten. De uitstraling van de spiritualiteit van de eenheid is moeilijk in cijfers te vatten.

Kunnen mensen van andere christelijke denominaties, van andere godsdiensten of zonder gelovige overtuiging deel uitmaken van de Focolarebeweging?

De spiritualiteit van de Focolari staat open voor iedereen, ongeacht de sociale status, leeftijd, godsdienst of andere overtuiging. Door de jaren heen zijn de contacten gegroeid met christenen van verschillende belijdenissen, met mensen van andere godsdiensten en ook met personen met een andere overtuiging: vanuit het leven, zonder een vooropgesteld programma, maar gewoon in de lijn van het gebed van Jezus “Mogen allen één zijn” (Joh. 17,21). De cultuur van de dialoog van de Focolarebeweging, die steunt op de waarden uit het evangelie, belicht de potentiële bijdrage van elke persoon ten gunste van het algemeen welzijn.

Wat is de bijdrage van de Focolarebeweging aan de maatschappij en de cultuur?

De Spiritualiteit van Eenheid kan de omvorming van de sociale relaties bevorderen door de dimensie van gemeenschap en solidariteit in de verschillende sectoren van de samenleving concreet gestalte te geven: zowel in de politiek, de economie, de relaties onder de volkeren, de sociale ethiek, de gezondheid, de opvoeding, als in de cultuur, de kunst en de media.

Zo opent het project van de Gemeenschapseconomie nieuwe wegen in het economisch denken en handelen: bedrijven engageren zich om hun kennis, ervaring en winst te delen. Een interdisciplinaire studiegroep die de naam kreeg van Abbaschool, bestudeert de bijdrage van het charisma van de eenheid op gebied van het denken. Daaruit is in 2008 ook het Universitair Instituut Sophia ontstaan, dat zijn zetel heeft in Loppiano, nabij Firenze (Italië).

De laatste jaren hebben heel wat sociale projecten vorm gekregen, vooral in kansarme landen, speciaal in het domein van de gezondheid, de sociale relaties en de opvoeding. Bij de uitbouw van die projecten tracht men elk paternalisme te vermijden, want het is de vrucht van een broederlijke samenwerking en wederkerigheid. Degenen voor wie het project bestemd is, kunnen zelf hun ontwikkeling in handen nemen en de sociale structuren uitbouwen of herstellen.

Verder worden geregeld fondsen ingezameld om tegemoet te komen aan een dringende nood ten gevolge van natuurrampen, gewapende conflicten…

Vele projecten worden ondersteund door de NGO AMU (Azione per il mondo unito), die bedrijvig is in Italië en in het Groothertogdom Luxemburg (sedert 1992). Zie: www.amu.lu.