De Focolarebeweging publiceert de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar misbruik door een voormalig toegewijd lid in Frankrijk.

 

Margaret Karram: “Namens de Focolarebeweging verbind ik mij ertoe dat ik met acties, met te luisteren, met openheid en met preventiemaatregelen zal reageren op de uiteindelijke aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoek.”

De Focolarebeweging heeft de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek dat een externe en onafhankelijke instantie heeft ingesteld naar gevallen van seksueel misbruik waarbij J.M.M. een voormalig toegewijd lid van de Focolarebeweging in Frankrijk, betrokken was.

Het onderzoek werd op 23 december 2020 door de Focolarebeweging toevertrouwd aan het Britse bedrijf GCPS Consulting, een onafhankelijk orgaan dat tot taak heeft instellingen te helpen om hun systemen ter voorkoming en melding van misbruik te verbeteren. Om de integriteit, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het onderzoeksproces en de resultaten ervan te waarborgen, heeft de Focolarebeweging ook Alain Christnacht, een voormalige hoge Franse ambtenaar, die geen banden heeft met de Focolarebeweging, aangesteld als onafhankelijk toezichthouder,

Op verzoek van de slachtoffers heeft de Focolarebeweging het onderzoek toevertrouwd aan een onafhankelijke commissie, in dezelfde geest als de Franse bisschoppenconferentie, die in februari 2019 CIASE de opdracht had gegeven een onderzoek in te stellen naar de gehele Franse katholieke Kerk, met als enige doel de slachtoffers centraal te stellen bij de prioriteiten en werkzaamheden van het onderzoek.

De onafhankelijke instantie heeft getuigenissen ontvangen over de periode 1958-2020 waaruit duidelijk blijkt dat J.M.M. verantwoordelijk was voor misbruik op verschillende niveaus van ten minste 26 slachtoffers.

GCPS Consulting vat het voor het onderzoek verrichte werk als volgt samen:

“Luisteren naar de slachtoffers was een van de belangrijkste taken en een intensief onderdeel van het proces, zowel voor de slachtoffers als voor het onderzoeksteam, maar het is wel het belangrijkste element.

In het verslag worden gebeurtenissen beschreven die zich in de loop van vijf decennia hebben voorgedaan en waarbij J.M.M. zijn slachtoffers, voornamelijk tienerjongens, heeft misbruikt of heeft getracht seksueel te misbruiken, waarbij zijn modus operandi wordt beschreven alsook de context waarin het misbruik plaatsvond. Het onderzoek heeft een aanzienlijk aantal slachtoffers en getuigen van al dan niet seksueel misbruik gehoord.

Ook het feit dat het misbruik wijdverbreid was en niet werd aangepakt, zelfs niet toen het aan de verantwoordelijken en op plaatsen van verantwoordelijkheid werd gemeld, is een onderwerp van het verslag. Het onderzoek betrof ook de vraag na te gaan in hoeverre de toenmalige en latere verantwoordelijken op de hoogte waren van deze gebeurtenissen, en te beoordelen hoe deze werden benaderd. In het verslag wordt gedetailleerd beschreven hoe niet adequaat op meldingen werd gereageerd, hoe slachtoffers niet werden gehoord en niet naar behoren werden behandeld, en hoe kansen werden gemist om te reageren op misbruik door J.M.M. en om latere incidenten te voorkomen.

Ten slotte wordt in het verslag gedetailleerd beschreven hoe de Focolarebeweging in de laatste tijd beschermende maatregelen heeft ontwikkeld, en er wordt een aantal aanbevelingen gedaan om een veilige omgeving te versterken, onder meer met betrekking tot fundamentele veranderingen in cultuur en leiderschap.”

Na lezing van het verslag zei Margaret Karram, voorzitter van de Focolarebeweging:

Er zijn geen passende woorden voor de schok en de pijn die ik voel over het leed dat kinderen en jongeren is aangedaan door J.M.M. en – ik moet dit met grote pijn zeggen – niet alleen door hem, zoals blijkt uit de bevindingen van het onderzoek.”

Zich richtend tot de slachtoffers voegde ze daaraan toe: “Op dit ogenblik gaan mijn gedachten en mijn woorden uit naar u die slachtoffer bent geworden van een zeer ernstig misdrijf dat in vele gevallen uw leven heeft verwoest.”

AAN IEDER VAN U PERSOONLIJK VRAAG IK,

SAMEN MET CO-PRESIDENT JESÚS MORÁN EN IN NAAM VAN DE FOCOLAREBEWEGING,

NEDERIG OM VERGEVING.

We moeten erkennen dat, ondanks het goede dat de Beweging in de loop van haar geschiedenis heeft gedaan, we op dit gebied hebben gefaald in onze waakzaamheid, in het luisteren naar en in het opnemen van de roep om hulp van velen. Dit kan niet langer en is volkomen in tegenspraak met de waarden waarnaar de Focolarebeweging met haar christelijke spiritualiteit geroepen is te leven. Namens de Focolarebeweging verbind ik mij dat ik met acties, met te luisteren, met openheid en met preventiemaatregelen zal reageren op de uiteindelijke aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoek.”

De Focolarebeweging is meer dan ooit vastbesloten om ervoor te zorgen dat haar gemeenschappen over de hele wereld plaatsen van veiligheid en wederzijdse verrijking zijn. Zoals uit de GCPS-enquête blijkt, is de beweging in 2011 begonnen met een grondige evaluatie van de maatregelen om misbruik te voorkomen en mensen te beschermen. Deze maatregelen zijn in 2014 en 2020 geëvalueerd en zullen verder worden geactualiseerd na grondige bestudering van de resultaten van deze enquête.

De Focolarebeweging heeft de Franse Bisschoppenconferentie en het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven op de hoogte gebracht van de publicatie van het rapport.

De belangrijkste zorg van de Focolarebeweging is zoveel mogelijk bij te dragen tot het herstelproces van de slachtoffers, met inbegrip van financiële compensatie indien nodig en verlangd.

Daarom heeft de Focolarebeweging, op aanbeveling van de Kerk in Frankrijk, de “Commission indépendante de reconnaissance et de réparation” (CRR), een multidisciplinair orgaan dat bestaat uit deskundigen uit de burgermaatschappij en is opgericht door de CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France), gevraagd slachtoffers die dat wensen te begeleiden op hun weg naar genoegdoening. Slachtoffers kunnen al contact opnemen met deze instantie.

Mail: victimes@crr.contact -Tel : 09 73 88 25 71 ; Website: https://www.reconnaissancereparation.org

Om haar verbintenis ten aanzien van de slachtoffers van J.M.M. na te komen organiseert de Focolarebeweging sinds enkele maanden een procedure voor psychologische bijstand, gecoördineerd door dr. Alexis Vancappel. Deze procedure zal worden voortgezet voor slachtoffers die reeds van deze dienst gebruik hebben gemaakt.

De Focolarebeweging deelt mee dat zij in de komende weken de acties en maatregelen bekend zal maken die zij voornemens is in te voeren om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het verslag.

De resultaten van het onderzoek worden volledig gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk op de website van GCPS Consulting en op de Franse en internationale websites van de Focolarebeweging. Momenteel is de enquête beschikbaar in het Engels, Frans en Italiaans; later zullen ook Duits, Spaans en Portugees worden toegevoegd.

Stefania Tanesini, Communicatiebureau van de Focolarebeweging, Rome: +39 338 5658244

Contactgegevens van de woordvoerder in België:

Anny Hesius: 0476-82.27.06 ; hesianny@gmail.com

2022 03 30 Results inquiry GCPS France in ENG

2022 03 30 brief presidente en copresident aan alle leden van Focolare in Frankrijk.docx

Lees ook