April 2024

 
“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk” (Hand. 4, 33).
Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor iedereen, video voor kinderen,

Deze woorden krijgen we te horen in de tijd dat we Pasen vieren. Ze nodigen ons uit om met de vrijheid van wie het Evangelie ontvangen heeft, ook zelf getuigen te zijn van het gebeuren dat de geschiedenis getekend heeft: de verrijzenis. Jezus is verrezen!

Om de betekenis van dit vers uit de Handelingen van de Apostelen ten diepste te begrijpen, is het goed om de zin aan te halen die daaraan voorafgaat: “Allen die tot geloof waren gekomen waren één van hart en één van ziel. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.”[1]

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk”

Deze tekst presenteert de eerste christelijke gemeenschap als bezield door de sterke kracht van de Geest en gekenmerkt door een gemeenschappelijk elan. Dat beweegt haar om aan iedereen het Evangelie te verkondigen, de Blijde Boodschap dat Christus is verrezen.

Vóór Pinksteren waren deze mensen bang en verslagen door wat er nog maar pas gebeurd was met Jezus. Nu traden dezelfde mensen in de openbaarheid, klaar om te getuigen, zelfs tot in de marteldood, dankzij de kracht van de Geest die alle angst en vrees had weggevaagd. Ze waren één van hart en één van ziel, ze droegen zorg voor elkaar in wederzijdse liefde en brachten hun bezittingen in gemeenschap. Dat was de realiteit waaraan een steeds groter aantal mensen meedeed.

De vrouwen en mannen die Jezus volgden, hadden naar zijn woorden geluisterd, ze hadden met Hem geleefd in dienstbaarheid en liefde voor de minsten en voor de zieken. Ze hadden met eigen ogen de wonderlijke daden van Jezus gezien. Hun leven was veranderd, omdat ze geroepen waren om een nieuwe wet na te leven. En ze waren de eerste getuigen geweest van de levende aanwezigheid van God te midden van de mensen.

Maar wat betekent getuigenis afleggen voor ons, volgelingen van Jezus in deze tijd?

De meest effectieve manier om van de verrezen Jezus te getuigen, is te laten zien dat Hij leeft en midden onder ons woont. “Als we zijn Woord naleven, als we de liefde voor onze naaste in ons hart brandend houden, als we ons bijzonder inspannen om altijd de wederzijdse liefde onder elkaar te bewaren, dan zal de verrezen Jezus in ons leven. Hij zal onder ons leven en zijn licht en genade rondom ons uitstralen. Zo zal Hij onze omgeving omvormen met vruchten die niet te schatten zijn. Hij zal door zijn Geest leiding geven aan de stappen die we zetten en de daden die we stellen. Hij zal de omstandigheden creëren en ons de gelegenheid geven om zijn leven te brengen aan de mensen die Hem nodig hebben.”[2]

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk”

Margaret Karram[3] schrijft: “‘Ga de hele wereld in en verkondig het Evangelie aan alle schepselen’[4]: dat is de buitengewone opdracht die de apostelen 2000 jaar geleden rechtstreeks van Jezus hebben ontvangen en die de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Vandaag richt Jezus dezelfde uitnodiging ook tot ons. Hij biedt ons de mogelijkheid om Hem in de wereld te brengen met alle creativiteit, talenten en vrijheid die Hij ons zelf heeft gegeven.”[5]

Het is een verkondiging “die niet eindigt met zijn dood, maar juist nieuwe kracht krijgt na de Verrijzenis en Pinksteren, wanneer de leerlingen moedige getuigen zijn geworden van het Evangelie. En hun opdracht heeft vandaag ook ons bereikt. Door mij, door ieder van ons, wil God zijn liefdesgeschiedenis blijven vertellen aan degenen met wie we korte of lange perioden van ons leven delen.”[6]

Patrizia Mazzola en het Woord-van-leven-team

[1] Handelingen 4, 32.
[2] Chiara Lubich, Woord van leven van januari 1986.
[3] Margaret Karram is de huidige Presidente van de Focolarebeweging, de tweede na Chiara Lubich.
[4] Marcus 16, 15.
[5]  Margaret Karram, Geroepen en gezonden, Rocca di Papa, 15 september 2023.
[6] Ibid.

Lees ook