Woord van Leven – Januari 2021

 
"Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen”(Joh 15, 5-9).

                    

“Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen”(Joh 15, 5-9).

Ieder jaar in januari wijden christenen van verschillende Kerken samen een tijd aan gebed, om aan de Vader het geschenk van de eenheid te vragen.[1] Op die manier stemmen ze in met het verlangen van Jezus.

Hij wil deze eenheid, “opdat de wereld gelooft” (Joh 17, 21). Alleen met de eenheid kunnen we de wereld veranderen. Dan kunnen gemeenschap, broederschap en solidariteit ontstaan. De eenheid is uiteindelijk een gave van God, en het is daarom nodig erom te vragen met aandrang en met vertrouwen in de Vader.

Dat is ook de ervaring van een groep in Spanje die het Woord van Leven leeft. Sinds enkele jaren voelen zij zich juist tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen aangespoord om te bidden voor de genade van de eenheid en bruggen te bouwen. Margarita schrijft het volgende: “We hebben contact opgenomen met de diocesane verantwoordelijke voor de oecumene, met de pastoors en pastores, de orthodoxe priester en de dominees. We zijn als christenen in eensgezindheid bij elkaar gekomen, eerst in de katholieke parochie en daarna in de orthodoxe. Elke keer zijn onze kerken vol met blije mensen vanwege de aanwezigheid van de Heer. Hij is het die wegen van eenheid opent.”

Voor het jaar 2021 heeft de monastieke gemeenschap van Grandchamp[2] als leidraad voor deze weg een helder motto voorgesteld dat ontleend is aan het Evangelie van Johannes:

“Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen” (vgl. Joh 15, 5-9).

Het is een dringende uitnodiging om op deze speciale dagen te leven en te werken voor de eenheid van de christenen, en daarmee door te gaan, niet alleen het hele jaar, maar het hele leven. Onze scheidingen vormen een grote wonde, die genezen moet worden, eerst en vooral door de barmhartigheid van God en vervolgens door onze inzet om elkaar te leren kennen, te waarderen en samen te getuigen van het Evangelie.

Met deze woorden laat Jezus ons de stappen zien die we moeten zetten. Op de eerste plaats: in Hem “blijven”, in zijn liefde.

Het is dus nodig onze persoonlijke relatie met Hem te versterken, aan Hem ons leven toe te vertrouwen en te geloven in zijn barmhartigheid. Want Jezus “blijft” altijd met ons, in grote trouw.

Tegelijk roepen deze woorden ons op om vastberaden Jezus achterna te gaan, om net als Hij van ons leven een geschenk te maken voor de Vader. Hij nodigt ons uit Hem na te volgen in het fijngevoelig tegemoet treden van de behoeften van iedereen met wie we een groot of klein deel van de dag doorbrengen, en dat te doen met edelmoedigheid en belangeloosheid, om “veel vrucht” te dragen.

“Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen” (vgl. Joh 15, 5-9).

Van grote actualiteit getuigen de woorden van Chiara Lubich die zij uitsprak in Genève tijdens de viering van de Dag van de Reformatie[3] in oktober 2002: “Hoe groot is de behoefte aan liefde in de wereld!… Jezus heeft gezegd dat de wereld ons daaraan zou herkennen als de zijnen, en via ons zou ze ook Hem herkend hebben, door de wederzijdse liefde, door de eenheid: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh 13, 35). De huidige tijd vraagt van ieder van ons liefde, eenheid, gemeenschap, solidariteit. Ze roept ook de Kerken op om de eenheid, die al vele eeuwen lang verbroken is, te herstellen. Dit is de hervorming van de hervormingen die de Hemel van ons vraagt. Het is de eerste en noodzakelijke stap in de richting van de universele broederschap met alle andere mannen en vrouwen van de wereld. De wereld zal geloven wanneer wij verenigd zijn. Jezus heeft het gezegd: ‘Dat allen één mogen zijn (…), opdat de wereld gelooft’ (vgl. Joh 17, 21). God wil het! Moge Hij ons de genade geven, ook al zullen we dit misschien niet gerealiseerd zien, dat we het tenminste kunnen voorbereiden.”[4]

 

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

 

[1] In Europa wordt deze Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen ieder jaar gevierd van 18 tot 25 januari. In het zuidelijk halfrond wordt een andere datum gekozen, nl. in de periode rond het Pinksterfeest.

[2] Voor verdere informatie: www.grandchamp.org.

[3] De Dag van de Reformatie (“Reformationstag”) wordt ieder jaar gevierd op 31 oktober, de dag waarop in 1517 de ‘95 stellingen’ door Luther werden gepubliceerd.

[4] Chiara Lubich, in L’unità, uitgegeven door D. Falmi en F. Gillet, Città Nuova, Rome 2015, blz. 87-88 (eigen vert.).