Woord van leven – januari 2023

 
"Leer goed te doen, zoek het recht." (Jes. 1, 17).

Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor iedereen, video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen of tieners) : www.woord-van-leven.be

Het Woord van leven van de maand januari komt uit het eerste hoofdstuk van de profeet Jesaja. Deze zin werd gekozen voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, die van 18 tot 25 januari op het hele noordelijk halfrond wordt gevierd. De teksten werden opgesteld door een groep christenen uit Minnesota, VS. De kwestie van recht en rechtvaardigheid is een hot topic. Ongelijkheid, geweld en vooroordelen nemen toe in een samenleving die moeite heeft om te getuigen van een cultuur van vrede en eenheid.[1]

De tijden waarin Jesaja leefde, verschilden niet veel van de onze. Door oorlogen, opstanden, het zoeken naar rijkdom, macht, afgoderij en de marginalisering van de armen was het volk Israël de weg kwijtgeraakt. De profeet roept zijn volk met harde woorden op tot bekering en wijst de weg terug naar de oorspronkelijke geest van het verbond dat God met Abraham gesloten had.

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Wat betekent ‘leren goed te doen’? Dat veronderstelt dat je wil leren. Het vraagt een inspanning van onze kant. In ons dagelijks leven hebben we altijd iets te begrijpen en te verbeteren. En we kunnen opnieuw beginnen als we een fout hebben gemaakt.

Wat betekent ‘het recht zoeken’? Het is als een schat die je moet zoeken en waarnaar je verlangt. Het is het doel van ons handelen. Het beoefenen van gerechtigheid helpt om te leren goed te doen. Het is erachter komen wat de wil van God is; daarin ligt immers het goede voor ons.

Jesaja geeft concrete voorbeelden. De mensen aan wie God het meest de voorkeur geeft, zijn de onderdrukten, de wezen en de weduwen, want zij zijn het meest weerloos. God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die niet in staat zijn om hun rechten te doen gelden. Religieuze praktijken, rituelen, offers en gebeden zijn Hem niet aangenaam als ze niet samengaan met het doen van het goede en de gerechtigheid.

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Dit Woord van leven zet ons aan om anderen te helpen, om een aandachtige blik te hebben en daadkrachtig te zijn voor mensen in nood. De weg van bekering vraagt dat we ons hart, onze geest en onze armen vooral openen voor hen die lijden.

“Het verlangen en het streven naar gerechtigheid heeft God vanaf het begin geschreven in het hart, in het geweten van elke mens. Maar ondanks de veroveringen en de vooruitgang in de loop van de geschiedenis staan we nog heel ver af van de verwezenlijking van dat plan van God. De oorlogen die ook vandaag woeden, het terrorisme en de etnische conflicten, zijn een teken van sociale en economische ongelijkheid, onrecht en haat. (…) Zonder liefde, zonder respect voor de persoon, zonder aandacht voor zijn behoeften kunnen persoonlijke relaties wel correct zijn, maar ook snel evolueren naar een bureaucratie die uit het oog verliest wat mensen echt nodig hebben. Zonder liefde zal er nooit echte rechtvaardigheid zijn, geen gelijke verdeling van goederen tussen arm en rijk, geen aandacht voor iedere individuele man en vrouw en voor de concrete situatie waarin ze zich bevinden.”[2]

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Leven voor een verenigde wereld betekent de wonden van de mensheid op je nemen door middel van kleine gebaren die kunnen helpen om de mensenfamilie op te bouwen.

Op een dag ontmoet J. uit Argentinië toevallig de directeur van het instituut waar hij les had gegeven en die hem onder een goedkoop voorwendsel had ontslagen. Wanneer de directeur hem herkent, probeert hij hem te ontwijken, maar J. gaat naar hem toe. Hij vraagt hem hoe het gaat en de directeur vertelt hem over de moeilijkheden van die laatste periode, dat hij nu in een andere stad woont en op zoek is naar werk. J. biedt aan hem te helpen en verspreidt de volgende dag onder zijn kennissen het nieuws dat hij op zoek is naar een job voor iemand. Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Wanneer de directeur het nieuws ontvangt van het aanbod van een nieuwe job, kan hij het bijna niet geloven! Hij accepteert het, dankbaar en diep ontroerd door het feit dat degene die hij op een dag had ontslagen zich concreet om hem bekommerd heeft. Hijzelf krijgt dan het “honderdvoud”, omdat hem op dat moment twee jobs aangeboden worden die hij altijd al had gewild sinds hij aan de universiteit was begonnen. Ook hij was diep geraakt door deze concrete liefde van God.

Patrizia Mazzola en het team Woord van leven

[1] In Minneapolis, Minnesota, werd in 2020 George Floyd vermoord. Na deze moord begon een beweging voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.
[2] Chiara Lubich, Woord van leven van november 2006.

Lees ook