Woord van Leven – Oktober 2019

 
 “Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”  (2 Tm 1, 14)

                    

 “Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”         

De apostel Paulus schrijft aan Timoteüs, die hij zijn “geliefd kind”¹ noemt. Met hem heeft Paulus het evangelie verkondigd en aan hem heeft Paulus de gemeenschap in Efese toevertrouwd.
Paulus voelt de dood naderbij komen en moedigt Timoteüs aan om door te gaan met zijn opdracht als gids van de gemeenschap. Timoteüs heeft een “kostbaar goed” ontvangen, dat wil zeggen: de inhoud van het christelijke geloof, zoals de apostelen dat hebben doorgegeven. En hij is er verantwoordelijk voor om dat op zijn beurt getrouw door te geven aan de volgende generaties.
Voor Paulus betekent dit dat hij dit kostbare geschenk beschermt tegen verkeerde invloeden en het doet uitstralen naar anderen, ja dat hij zelfs bereid is om zijn leven te geven voor het verspreiden van de blijde boodschap van het evangelie.

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”
Paulus en Timoteüs hebben de Heilige Geest ontvangen als een licht en als een garantie voor hun onvervangbare taak als herders en verkondigers van het evangelie. Via hun getuigenis en dat van hun opvolgers is de boodschap van het evangelie ook tot ons gekomen.
Op dezelfde manier heeft iedere christen zijn ‘zending’ of ‘missie’ in zijn eigen sociale, kerkelijke of godsdienstige gemeenschap. Het gaat om: de opbouw van een verenigd gezin, de opvoeding van de jongeren, om inzet in de politiek en op het werk, om zorg voor de zwakke mensen, om de verlichting van de cultuur en de kunst met de wijsheid van het geleefde evangelie, om het toewijden van zijn leven aan God ten dienste van de broers en zusters.
Volgens de woorden van paus Franciscus tot de jongeren is “iedere man en vrouw zelf een zending”². De maand oktober 2019 is door de katholieke Kerk uitgeroepen tot “Buitengewone Missiemaand”. Ook voor ons kan dit een gelegenheid zijn om heel bewust onze inzet te vernieuwen, om van ons geloof te getuigen met een open hart dat verruimd is door de evangelische liefde die ontmoeting en dialoog tot stand brengt³.
Iedere christen is een “tempel” van de Heilige Geest. Hij maakt het mogelijk de “kostbaarheden” te ontdekken en te behoeden die ons zijn toevertrouwd, ze te laten groeien en ten dienste te stellen van iedereen. Het eerste van deze “kostbaarheden” is het geloof in de Heer Jezus. Dat geloof moeten wij christenen eerst tot leven brengen en voeden met gebed. Dan kunnen wij deze “kostbaarheid” ook doorgeven via het getuigenis van de liefde.
Een pasgewijd priester vertelt: “Mij is de zorg toevertrouwd voor de gelovigen van een grote katholieke kerk in een Braziliaanse metropool. De sociale omgeving daar is vol problemen, en vaak hebben de mensen die ik ontmoet geen duidelijke religieuze identiteit. Ze nemen deel aan de mis, maar ook aan andere oude, traditionele ceremonies. Ik weet dat ik ervoor verantwoordelijk ben om het christelijk geloof door te geven in trouw aan het evangelie. Maar ik wil graag dat iedereen zich in de parochie opgenomen voelt. Daarom heb ik het idee opgevat dat de misviering feestelijker zou kunnen zijn door gebruik te maken van de muziekinstrumenten die typisch zijn voor hun cultuur en zo waardering te tonen voor hun eigen culturele wortels. Dat is een veeleisende uitdaging, maar iedereen wordt er blij van. In plaats van de gemeenschap te verdelen worden we erdoor bij elkaar gebracht. We worden verenigd in wat we gemeenschappelijk hebben, namelijk het geloof in God die ons vreugde geeft.”

“Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.”
Een ander kostbaar geschenk dat we van Jezus zelf hebben ontvangen is zijn woord, dat woord is van God.
“Deze gave brengt voor ons een grote verantwoordelijkheid mee. […] God geeft ons zijn woord om het door ons vrucht te laten dragen. Hij wil in ons leven en in ons handelen in de wereld die diepe omvorming bereiken waartoe het woord ons kan brengen. […] We kunnen dit Woord van leven in praktijk brengen door het woord van God lief te hebben en te proberen het steeds beter te leren kennen, maar vooral door het met steeds grotere edelmoedigheid te beleven. We kunnen het tot basisvoedsel van ons geestelijk leven laten worden, tot onze innerlijke leermeester, tot gids van ons geweten, tot vast ijkpunt voor al onze keuzes en handelingen. […] Er bestaat in deze tijd veel onzekerheid en verwarring, alles wordt gerelativeerd en in het vage gelaten. Door het woord van God te beleven zullen we niet alleen gesterkt zijn tegen dit ernstige gevaar, maar we zullen, zoals Jezus dat heel betekenisvol uitdrukt (vgl. Mt 5, 15-16), brandende lampen worden die met hun licht ook de anderen helpen om zich te oriënteren en de juiste weg terug te vinden.”¹

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

1 1Tm 1, 2.
2 Vgl. Paus Franciscus, Boodschap voor Wereld Missie Dag 2018.
3 Voor meer informatie hierover zie: www.october2019.va. (ook in het Engels).